SHIRETOKO

Established 2017.​

By

Kyonosuke Noso.